Amtsforvalteren

Michael Johannes Vilhelm Funch var min tipoldefar – min farfars farfar.

Jeg kalder ham bare amtsforvalteren fordi jeg i mange år har haft et stort maleri hængende på min væg, der forestiller netop min tipoldefar siddende ved sit skrivebord og ligner den amtsforvalter, han var.

Og i øvrigt også ligner han min farfar – en smule.


De første 6 år

Michael blev født 30. november 1834 i Strandgade på Christianshavn. På 2. sal i Mikkel Vibes gård.

Han var første søn af Christian Vilhelm Funch og Johanne Cathrine Thortsen, der netop var blevet gift i februar samme år. I Frelsers Kirke på Christianshavn.

Christian var købmand fra Christianshavn – og rejste en del i Danmark i embeds medfør. En del af hans breve hjem til hustruen fra disse rejser er i familiens eje i dag.

Johanne kom fra Christianshavn – datter af silke- og klædehandler Thortsen i Prindsensgade (som nu hedder Prinsessegade).

2 år gammel får Michael en lillesøster – Johanne Vilhelmine Funch.

Det er også i dette år, hvor familien flytter til Ovengaden oven Vandet – i en bygning, der ikke længere eksisterer.

Allerede i 1840 – da Michael jo altså er bare 6 år, dør hans far. Af tyfus.

Klædebo – og skoletid

Enken Johanne flytter herefter til Store Fiolstræde og senere Rosengården (tæt ved Kultorvet) med børnene.

I folketællingen 1845 i Fiolstræde lever hun af håndarbejde – og har 2 logerende – 2 unge studerende mænd, der begge hedder Thanning. Ligeledes i Rosengården i 1850 er der logerende.

I 1851 bliver Michael student fra Borgerdydskolen på Christianshavn. Han har nok ikke her mødt sin kommende kone’s farbroder Niels Bygom Krarup, der var forstander indtil sin død i 1842. Men mon ikke Christianshavn var så lille, at de har kendt hinanden?

Efter endt studentereksamen læser han jura fra Københavns Universitet – og bliver Cand.Jur i 1858.

Ægteskab og København – 1861-78

Den 14. november 1861 bliver Michael gift med Sophie Amalie Constance Krarup i Trinitatis Kirke.

Hun er datter af manufakturhandler Thure Frederik Krarup og Cathrine Wilhelmine Borchhorst i København.  

Her i København fik de 9 børn: Johanne (1863), Marie (1864), Anna (1866), Christian (1867), Johanne (1868), Thure (1870), Viggo – min oldefar (1871), Carl (1874), Magdalene (1875).

De to første piger dør begge som små. Johanne 10 dage gammel – Marie 10 år gammel.

Familien flytter lidt omkring i København:

1868-70 i Søgade 5

1871 Blegdamsvej 42

1874 Skt Hansgade 16

Michael får job i Finansministeriet – først som kancellist og fuldmægtig. Og i 1872 bliver han udnævnt til kontorchef.

Slagelse 1878-84

Den 1. april 1878 får Michael sin første amtsforvalter stilling – i Slagelse. Sorø Amts skatteopkrævning – og herunder amtsforvalteren – fik i 1863 kontor i Slagelse.

Hele familien flytter til Slagelse – ved folketællingen i 1880 bor de Skovsøgade 177. I forhuset.

Skovsøgade 177 ejedes af dyrlæge Lisbye, som også boede med sin familie i forhuset. Dertil var der flere familier boende i sidehuse til haven.

Skovsøgade 177 ligger på den strækning, der i dag hedder Ingemannsvej.

Ved Anna Vilhelmine og Christian Vilhelms konfirmation 1882 har de adresse på Nytorv.

I samme ejendom boede familien Balle. Den ældste datter Nancy blev senere gift med amtsforvalteren søn Viggo. Mine oldeforældre. Nancy’s søster Anne Sophie har skrevet om sine minder fra Nytorv i Slagelse – læ dem her: Familien Balle i Slagelse.

Hillerød 1884-1903

I 1884 flytter Michael med familien til Hillerød – Frederiksværkgade nr 2 lige ved Frederiksborg Slot. Det er embedsboligen for amtsforvalteren. Han starter i denne stilling den 6. august.

Embedsboligen hedder Annaborg og var på den tid en næsten 4-længet gård. I dag er kun stuehuset tilbage. Det har i mange år huset kontorer for amtsforvaltningen – men i dag står det til rådighed for den lokale kunstforening.

Michael omtales som en engageret og kendt personlighed. I avisudklip fremgår det, at han sammen med datteren Anna hjælper den lokale skole i Nyhusene med at få årets julearrangement gennemført.

Ligesom han – måske i kraft af sin stilling – sidder i diverse bestyrelser – bla de lokale jernbaner.

I 1887 bliver udråbt til Ridder af Dannebrog.

I folketællingen fra 1890 bor de fleste børn ugift hjemme. Kun Thure Frederik og Viggo er ikke nævnt. Constance er i øvrigt udenlands – Tyskland.

I 1890 – oktober måned mister Michael og Constance deres 23 år gamle søn – Christian. Han er på dette tidspunkt boghandlermedhjælper i Hillerød. Og ugift.

Død 27. marts 1903

Michael Johannes Vilhelm Funch dør i marts 1903 efter længere tids sygdom. Han bliver begravet 2. april ved Nyhusene Kirkegaard i Hillerød.

Nationaltidende skriver 27. marts 1903. S. 2:

Vor Hillerød-korrespondent melder i Dag: I morges kl 9 er Amtsforvalter under Frederiksborgs Amtsstuedistrikt, M. Funch, afgået ved Døden i en Alder af 69 Aar som følge af en Hjertesygdom.
Michael Funch fødtes den 30. November 1834 i København, hvor han i 1851 blev Student fra Borgerdydskolen. Efter i 1858 at have faaet sin juridiske Kandidatexamen med 1. karakter, blev han i 1859 konstitueret og 1862 fast ansat som Kancellist i Finansministeriet. Der blev han i 1863 Fuldmægtig og i 1872 Kontorchef. Den 1. April 1878 udnævntes Funch til Amtsforvalter under Slagelse og den 6. August 1884 under Frederiksborg Amtstuedistrikt. Han kunde saaledes den 1. April d. A. have fejret sit 25 Aars Jubilæum som Amtsforvalter.
Funch var, ikke bare som følge af fin Embedsstilling, men ogsaa paa Grund af sine mange andre forskellige Hverv i Offentlighedens og det Privates Tjeneste, en i Frederiksborg Amt meget kendt Personlighed. Han var saaledes bl.a. Skovkasserer for 3. Kronborg, 1. og 2. Frederiksborg og Hørsholm Distrikter samt en del af 1. Københavns Distrikt. I en Aarrække var han Medlem af Frederiksborg Slotssogns Sogneraad. Af Finansministeriet var han beskikket som Statens Repræsentant i Bestyrelserne for Gribskovbanen og Hillerød – Frederiksværkbanen.
Funch blev i 1887 Ridder af Dannebrog og i 1892 Dannebrogsmand.

Sophie Amalie Constance Krarup

Efter Michaels død flytter Constance først til Hellerup.

I 1906 flytter hun til København.

I 1916 og 1921 bor hun sammen med datteren Anna på Gl Kongevej 162 på Frederiksberg.

Hos sig har de logerende slægtninge – børnebørnene Carstens og en slægtning Clemens Grønlund Funch.

Det er også her hun dør i en alder af 89 år d. 29. januar 1923. Hun bliver begravet på Nyhuse Kirkegård i Hillerød.

Børnene

Johanne Vilhelmine Cathrine Funch – født 5. August 1863 – døde 10 dage gammel

Marie Constance Funch – født 27. September 1864 – døde 10 år gammel

Anna Vilhelmine Funch – født 22. februar 1866. Levede ugift indtil 1949. Det var Anna der med faderen var engageret i godgørende arbejde. I 1912 flytter hun til København, hvor hun bor sammen med moderen på Gl. Kongevej.

Christian Vilhelm Funch – født 5. Maj 1867. Boghandlermedhjælper i Hillerød. Døde 23 år gammel. Ugift.

Johanne Louise Funch – født 18. September 1868. Blev i 1894 gift med Peter Uffe Leopold Martin Carstens. Han er lærer og adjunkt ved Frederiksborg Statsskole. De fik 4 børn. Johanne dør i 1947.

Thure Frederik Funch – født 15. februar 1870. Læge. Gift med Johanne Louise Frederikke Andersen. De får 3 børn. Thure dør i 1940.

Viggo Krarup Funch – født 26. juli 1871. Min oldefar. Farmaceut og apoteker. Gift med Nancy Emilie Marie Balle. De får 6 børn. Viggo dør i 1941.

Carl Theodor Clemens Funch – født 16. Januar 1874. Amtsfuldmægtig. Gift med Anna Christine Johanne Gottlieb. De får 3 børn. Carl dør i 1943.

Magdalene Vilhelmine Louise Funch – født 4. oktober 1875. Død i 1908.

Kilder:

Dansk Center for byhistorie’s hjemmeside

Selskab for Københavns Historie’s hjemmeside

Kirkebøger og folketællinger

Arkiv.dk

Frederiksborg Amts Tidende og Adresseavis

Familien Funch af Køge

Leave A Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *